Δ Ι Α Τ Ο Ν Ο Σ
 
Α Ν Ω Ν Υ Μ Η   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
 


Η ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ είναι μια  δυναμικά εξελισσόμενη  τεχνική εταιρία στα αντικείμενα δραστηριόποιησής της που διαρκώς διευρύνονται.
Η διαρκής ανέλιξη, ποιότητας, ποσότητας  και ανθρώπινου
δυναμικού αποτυπώνει τη δυναμική της εταιρίας.
ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ  All rights reserved 2016
Designed by konbout@yahoo.gr